Wersja nieobowiązująca z dnia

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

mgr inż. Beata Janowiak

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy, tj. :
od poniedziałku do piątku - 730-1530

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89 642-94-18

Adres e-mail

janowiak@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Pracownik Urzędu Miejskiego prowadzi postępowanie administracyjne obejmujące m.in. oględziny przedmiotu postępowania (drzew i krzewów) na gruncie. Następnie w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przygotowuje projekt stosownej decyzji.

Miejsce odbioru

Decyzja doręczana jest drogą korespondencyjną za potwierdzeniem odbioru .Osoby fizyczne decyzję mogą odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej , pok. 206 (tel. 89 642-94-18)

Wymagane Dokumenty

Prawo uzyskania zezwolenia przysługuje posiadaczowi nieruchomości. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym zobowiązany jest uzyskać zgodę jej właściciela.

 1.  W przypadku współwłasności wniosek winni złożyć zgodnie wszyscy współwłaściciele (dotyczy to również wspólnot mieszkaniowych do 7 lokali) lub jeden ze współwłaścicieli po uzyskaniu zgody pozostałych. Zgoda właściciela nie jest wymagana od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali), w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi.
  Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać:

  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
  zgodę właściciela, jeżeli jest wymagana lub w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali) oświadczenie o udostępnieniu informacji (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
  nazwę gatunku drzewa lub krzewu (np. świerk pospolity, brzoza brodawkowata, żywotnik zachodni; świerk, brzoza, żywotnik jest niewystarczające);
  obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
    -posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni
    - nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
  wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew
  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  rysunek, mapę albo projekt zagospodarowania działki (dotyczy usuwania drzew w związku z inwestycją);
  projekt planu nasadzeń zastępczych, przesadzenia drzew lub krzewu – jeżeli są planowane

Formularz wniosku oraz załączników w formacie edytowalnym do wypełnienia w komputerze – poniżej.

1. Wniosek o zezwolenie na usunięcie  drzew i krzewów

Czas realizacji

Zgodnie z Kodeksem postępowania administra­cyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy

Opłaty

Wniosek o zezwolenie, ani zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.
Posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za usuwanie drzew i krzewów w wysokości i na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych. Z opłaty zwolnione są m.in.:

 • osoby fizyczne, jeżeli usunięcie nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej – w każdym przypadku

oraz w przypadku:

 • gdy drzewo lub krzew zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejącym obiekcie budowlanym lub funkcjonowaniu urządzeń typu sieć kanalizacji, sieć energetyczna itp.;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Nie jest wymagane zezwolenie m.in. na usunięcie:

 • krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty – w zależności od podmiotu usuwającego należy sporządzić stosowną dokumentację, w tym fotograficzną i przekazać ją burmistrzowi lub w przypadku m.in. osób fizycznych, spółdzielni, wspólnot, poinformować burmistrza, który przy pomocy swoich służb przeprowadzi oględziny i sporządzi z tej czynności stosowną dokumentację.

Pozostałe przypadki wymienione są w art.  83f ustawy o ochronie przyrody

Podstawa prawna

 • Rozdział 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1354)

Pobierz Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - drukować obustronnie [116.5 KiB]

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.