Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zmiana imienia (imion) dziecka - noworodka

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Ewa Gubernat, Aniela Danowska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie pokój nr 106
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-80

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć pzed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
  2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka ale w powszechnym znaczeniu jest przypisywane do danej płci.
  3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie rodziców dziecka o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie pokój nr 106
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Wymagane Dokumenty

1. Dowody osobiste rodziców (do wglądu)
2. Dowód opłaty skarbowej.

Opłaty

Dokonanie zmiany w akcie – 11 zł.
Odpis skrócony aktu – 22 zł
Odpis zupełny aktu – 33 zł
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy kierownik odmawia wpisania więcej niż 2 imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka

Uwagi

1.    Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
2.    Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.
3.    Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzędzie stanu cywilnego, w którym został sporządzony jego akt urodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2224 ze zm.).
Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2086)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1000 ze zm.)