Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Łukasz Kalwiński

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy

89-642-94-56

Adres e-mail

kalwinski@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Osobiście

Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony formularz (niżej załączniki).
 2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić czytelnym podpisem na formularzu zgłoszenia fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy, przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu (oryginał) oraz dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku nowo wybudowanego domu należy okazać dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu mu numeru.

  Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
  a) ważny paszport,
  b) karta pobytu (wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się

  lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany),

  lub - zezwolenie na osiedlenie się,

  lub - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

  lub - decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP,

  lub - decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

  Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  a) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
  b) ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

  Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
  a) ważny dokument podróży,
  b) ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

  Do zameldowania na pobyt czasowy:

  Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
  a) wiza (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy - dokument podróży),

  lub - tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

   lub - karta pobytu,

  lub - zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,

  lub - zezwolenie na osiedlenie się,

  lub - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

  lub - decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP.  

  b) ważny paszport.

  Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  a) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
  b) zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia - oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP).

  Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
  a) ważny dokument podróży,
  b) ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Czas realizacji

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Opłaty

1.    Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej
2.    Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł. ustawa 
3.    Opłatę skarbową wnosi się :
-    bezpośrednio w kasie Urzędu
-    przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019. poz. 1000 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018.poz. 2094 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 GRUDNIA 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).