Wersja obowiązująca z dnia

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Termin załatwienia
niezwłocznie

Osoba kontaktowa
Łukasz Kalwiński

Agata Grzelakowska

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy
89-642-94-56

89-642-94-57

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia
Osobiście


Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

Podanie o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wymagane Dokumenty

  1. Wypełniony formularz (niżej załączniki).
  2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić czytelnym podpisem na formularzu zgłoszenia fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy, przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu (oryginał) oraz dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku nowo wybudowanego domu należy okazać dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu mu numeru.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
a) ważny paszport,
b) karta pobytu (wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się

lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany),

lub - zezwolenie na osiedlenie się,

lub - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

lub - decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP,

lub - decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
a) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
b) ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
a) ważny dokument podróży,
b) ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Do zameldowania na pobyt czasowy:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
a) wiza (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy - dokument podróży),

lub - tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

 lub - karta pobytu,

lub - zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,

lub - zezwolenie na osiedlenie się,

lub - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

lub - decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP.  

b) ważny paszport.

Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
a) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
b) zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia - oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP).

Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
a) ważny dokument podróży,
b) ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Wniosek o zameldowanie
Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

Czas realizacji

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Opłaty

1.    Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej
2.    Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł. ustawa 
3.    Opłatę skarbową wnosi się  przelewem na rachunek bankowy Urzędu:
BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1191.ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022 r. poz. 2142).

3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020, poz.  930).