Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wygaszenie uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni w przypadku zawiadomienia o zrzeczeniu.

Osoba do kontaktu:

Anna Gęstwicka

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane  dokumenty:

1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego taksówką  
• oryginał uprawnienia - licencja.

Opłaty:

10 zł

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej wygaszenie uprawnienia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.919.).
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 ).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020, poz. 1546 ze zm.).

Uwagi:

  • Przedsiębiorca nie może zrzec się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w przypadku wszczętego postępowania w sprawie cofnięcia ww. uprawnienia.
  •  Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić uprawnienie wraz z wydanymi wypisami, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaszeniu ww. uprawnienia stała się ostateczna.
  • Licencja wygasa w razie:

1) upływu okresu, na który została udzielona;

2) zrzeczenia się jej;

3) śmierci posiadacza licencji;

4) likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2 ww.ustawy.

  • Kto, będąc zobowiązany do zwrotu  licencji  nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna – podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Załączniki: