Wersja obowiązująca z dnia

Wygaszenie uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Osoba do kontaktu:

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane  dokumenty:

1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką  
• oryginał uprawnienia – licencja oraz wypis/ y

Opłaty:

 • Złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie - 17 zł. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosi się:

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

lub

 • opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w Ostródzie ( terminal płatniczy znajduje się w pok. 103, 123 lub204G) potwierdzenie wniesionej opłaty należy załączyć do wniosku

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2023, poz. 775.).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r., poz. 221.)

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku wydania decyzji stwierdzającej wygaszenie uprawnienia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Licencja wygasa w razie:

1) upływu okresu, na który została udzielona;

2) zrzeczenia się jej;

3) śmierci posiadacza licencji;

4) likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2 ww.ustawy.

 • Przedsiębiorca nie może zrzec się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w przypadku wszczętego postępowania w sprawie cofnięcia ww. uprawnienia.
 •  Przedsiębiorca jest obowiązany  zwrócić zezwolenie wraz z wydanymi do niego wypisami, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaszeniu wypisów z licencji stała się ostateczna.
 • Kto, będąc zobowiązany do zwrotu  licencji  lub wypisów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna   podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. 

Załączniki