Wersja obowiązująca z dnia

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - wydanie potwierdzenia złożenia wniosku ceidg-1

 • Uwaga Przedsiębiorcy!

W związku ze zmianami w ustawie o VAT od 1 września 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów będzie publikowana tzw. Biała lista podatników VAT. Lista będzie zawierać m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności w ramach rozliczeń za produkty i usługi. Aktualizacji numeru rachunku przedsiębiorcy mogą dokonać za pośrednictwem CEIDG.  Należy zwrócić uwagę, że sankcje za dokonanie wpłaty na rachunki inne niż widniejące na liście, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Biznes.gov.pl (patrz załącznik "BIAŁA LISTA PODATNIKÓW - INFORMACJE"). - Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów (załącznik)

Termin załatwienia
Wprowadzenie danych do CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego

Osoba kontaktowa

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:
Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:
89-642-94-55,89-642-94-85

Adres e-mail:
um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:
Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój Nr 105

Ulga na start – własna firma przez 6 miesięcy bez ZUS

Chcesz otworzyć firmę? Jeśli rejestrujesz ją po raz pierwszy, albo minęło 5 lat od zakończenia Twojej poprzedniej działalności, od 30 kwietnia 2018 r. możesz skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy.

Na czym polega ulga na start

W zwykłych okolicznościach, każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu (np. pracy na etacie), ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i opłacać składki na te ubezpieczenia w pełnej albo preferencyjnej wysokości (tzw. mały ZUS)

Dzięki nowej uldze nie musisz płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne(emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Uwaga! Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli skorzystasz z ulgi, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie. Składkę zdrowotną będziesz mógł odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych możesz skorzystać z innej ulgi – tzw. małego ZUS, która pozwala płacić przez kolejne 24 miesiące niższe składki

Jak obliczać okres 6 miesięcy ulgi na start

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj. Ulga trwa pełnych 6 miesięcy.

Kto może skorzystać z ulgi na start

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub  w  poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
 • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Ważne! W okresie ulgi na start ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko Ciebie,jako osoby prowadzącej działalność.

Wymagane Dokumenty

 • Złożenie wniosku CEIDG-1
  • OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
  • przez pełnomocnika lub prokurenta. Opublikowanie za pośrednictwem teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Wraz z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku, prokurencie przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurenta przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę. -  Załącznik CEIDG-PN -   Informacja o pełnomocnictwie
  • WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
  • SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG Biznes.gov.pl  - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany
  • przez TELEFON (od stycznia 2017) - w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy w celu jego podpisania.
   Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.
 • Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.
 • Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii : Biznes.gov.pl  - Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej.
  W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał dane z rzeczywistym stanem rzeczy. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
 • Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie (w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku – dostępne do sprawdzenia na: Biznes.gov.pl  (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią)
 • Zgłoszenie się do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia (deklaracja ZUA lub ZZA – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS)
 • Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: REJESTRACJI VAT, KASY FISKALNEJ czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US)

Wypełnianie wniosku CEIDG-1 o wpis

 · 01. Rodzaj wniosku

· 03. Dane wnioskodawcy

o 1. Płeć

o 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości

o 2b. Seria i numer dokumentu tożsamości

o 3. PESEL

o 4. NIP

o 5. REGON

o 6. Nazwisko

o 7. Imię pierwsze

o 10. Imię ojca

o 11. Imię matki

o 12. Miejsce urodzenia

o 13. Data urodzenia

o 14. Posiadane obywatelstwa

o 15. Oświadczenia

· 04. Adres zamieszkania wnioskodawcy

· 06. Firma przedsiębiorcy

o 06.1. Przewidywana liczba pracujących

o 06.2. Rodzaje działalności gospodarczej symbol (5-znakowy) wg PKD 2007 – należy wybrać kod przeważający.

· 07. Nazwa skrócona

· 08. Data rozpoczęcia działalności

· 10. Adresy związane z działalnością gospodarczą

o 10.1. Adres do doręczeń

o 10.2. Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

· 12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w…

o Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • 12.1. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

o Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 • 13.1. Oświadczam, że…
 • 13.2. Oświadczam, że przekroczyłem(am) kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
  za poprzedni rok podatkowy

o Jestem ubezpieczony za granicą

· 17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

· 18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie

· 19. Forma wpłaty zaliczki

· 20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

· 21. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy

o 1. Firma

o 2. NIP

· 22. Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy

· 23. Prowadzę zakład pracy chronionej

Procedura rejestracji spółki cywilnej:

 • uzyskanie wpisu w CEIDG - przez każdego wspólnika na podstawie wniosku CEIDG-1 (zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej wypełniając oddzielny wniosek.)
 • zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie)
 • zgłoszenie do GUS (Główny Urząd Statystyczny) i uzyskanie nr REGON spółki - wniosek na druku RG -OP składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wolny od opłat)
 • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek na druku NIP-2 , NIP-D (wolny od opłat)
 • złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki)- deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni)
 • zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R– (przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług)
 • zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1

 UWAGA !

 • Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego przez spółkę cywilną podlegają wspólnicy.
 • Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców, należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek w ZUS – formularz ZUS ZPA(termin – 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń).
 • Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń samodzielnie (płatnikiem jest wspólnik) - formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacana od każdego rodzaju pozarolniczej działalności (odrębna z tytułu działalności indywidualnej i każdej spółki, w której działalność jest wykonywana).

Jeśli działasz wyłącznie w formie spółki cywilnej, możesz zastosować jeden z trzech formatów firmy przedsiębiorcy:

· imię i nazwisko (na przykład: Jan Kowalski),

· imię i nazwisko – wspólnik spółki cywilnej (na przykład: Jan Kowalski –wspólnik

spółki cywilnej),

· imię i nazwisko – wspólnik spółki cywilnej – nazwa spółki bez nazwisk

   pozostałych osób i skrótów zarezerwowanych dla spółek (na przykład: Jan Kowalski –  wspólnik spółki cywilnej Sklep Spożywczy Warzywniak)

 

Informacje dodatkowe:

 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
  - w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN
 • Obywatele państw z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie składania wniosku muszą przedłożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów, (oryginał bądź urzędowo potwierdzoną kopie), potwierdzających prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:
  1. kartę pobytu stałego / osiedlenia się + Paszport (jeżeli posiada)
  2. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 144 (ze względu na kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia) + Paszport (jeżeli posiada)
  3. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 159 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, art. 159 ust. 3 i 4 (połączenie z rodziną) + decyzja pobytowa małżonka Wnioskodawcy oraz aktualny akt zawarcia małżeństwa + Paszport Wnioskodawcy (jeżeli posiada)
  4. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1 (małżeństwo z obywatelem polskim) + Paszport (jeżeli posiada) + aktualny akt zawarcia małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące od daty wydania)
  5. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 142 (kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG) + Paszport (jeżeli posiada)
  6. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 (posiadanego zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego przez inne państwo członkowskie oraz zamiaru wykonywania pracy lub działalności gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium RP lub innych okoliczności) + Paszport (jeżeli posiada)
  7. dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + Paszport (jeżeli posiada)
  8. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany lub posiadać dokument stwierdzający fakt, że Korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + Paszport (jeżeli posiada)
  9. dokument stwierdzający status uchodźcy
  10. ważną Kartę Polaka + Paszport
  11. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY  - pod warunkiem, że udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6, 7, 13, 14 lub 16, art. 53 ust. 2 i 3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach – wszystkie zezwolenia na zamieszkania na czas oznaczony zostały przekształcone z mocy prawa w decyzje na pobyt czasowy + Paszport (jeżeli posiada)

 Opłaty

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i TechnologiiWOLNE OD OPŁAT. 

Uwagi

1.       Wnioski o wpis do ewidencji można składać w siedzibie Urzędu, lub przesłać pocztą z poświadczonym notarialnie podpisem

2.       Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej osoby fizyczne, w tym również zamierzające wykonywać działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń.

3.       Centralna ewidencja działalności gospodarczej jest jawna  i dostępna na stronie Biznes.gov.pl 

4.       Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

a/ oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

b/ oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje

Działalność poza miejscem zamieszkania –  wskazanie adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca

c/ określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej – zgodnie z PKD

d/ wskazanie daty rozpoczęcia działalności.

PKD - klasyfikacje statystyczne  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221)

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.U z 2022 r. poz.541)

Załączniki:

Załączniki