Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wydanie potwierdzenia złożenia wniosku ceidg-1

Termin załatwienia

Wprowadzenie danych do CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego

Osoba kontaktowa

Wioletta Pietkiewicz, Ewa Wosiek

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie pok. Nr 106 / parter/

Telefon kontaktowy

89 642-94-54, 89 642-94-55

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl,wosiek@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Wydaje się potwierdzenie złożenia wniosku
 

Miejsce odbioru

O formie odbioru decyduje Minister Gospodarki ( strona www.ceidg.gov.pl)

Wymagane Dokumenty

1.       Wniosek CEIDG-1 z  załącznikami
2.    Pełnomocnictwo (notarialne do końca 2011roku)
3.    Dowód osobisty do wglądu

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

1.       Wnioski o wpis do ewidencji można składać w siedzibie Urzędu, lub przesłać pocztą z poświadczonym notarialnie podpisem
2.       Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej osoby fizyczne, w tym również zamierzające wykonywać działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń.
3.       Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna  i dostępna na stonie www.ceidg.gov.pl
4.       Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
A/ oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
B/ oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje
Działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca
C/ określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej – zgodnie z PKD
D/ wskazanie daty rozpoczęcia działalności.
5.       Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego
i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu /pkt.8/ , powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

-          Ustawa z 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z  2015 r. , poz.584/
-          Ustawa z dnia 16.11.2006 r. O opłacie skarbowej /Dz.U. z  2016, poz.1827/