Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wydziału Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju MPR

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju MPR

W ramach Wydziału Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju funkcjonują następujące referaty:
1) Referat Monitorowania i Planowania Strategicznego,
2) Referat Rozwoju Lokalnego

Do zakresu działania Referatu Monitorowania i Planowania Strategicznego należy:1) Monitorowanie – realizacja zadań w zakresie:
a) gromadzenie informacji i danych dla potrzeb zarządzania Miastem,
b) monitorowanie statystyk publicznych w zakresie stanu Miasta,
c) monitorowanie sprawozdań statystycznych przygotowywanych przez wydziały, jednostki i podmioty miejskie,
d) monitorowanie informacji i danych dotyczących stanu Miasta oraz kierunków jego rozwoju publikowanych przez podmioty niezależne, w tym opinie i komentarze mieszkańców,
e) inicjowanie, prowadzenie, koordynowanie prac związanych z badaniami opinii publicznej, w tym potrzeb mieszkańców,
f) monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych Miasta, w tym Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda,
g) monitorowanie postępu realizacji dokumentów strategicznych jednostek i podmiotów miejskich,
h) inicjowanie, prowadzenie, koordynowanie sporządzania analiz i badań, pod kątem ich wykorzystania w opracowaniach planistycznych oraz dla potrzeb zarządzania Miastem,
i) prowadzenie zbioru informacji o Mieście,
j) opracowywanie raportów o stanie Miasta,
k) opracowywanie innych raportów i materiałów analitycznych w oparciu o zgromadzone dane, w tym dotyczących poszczególnych dziedzin rozwoju miasta,
l) formułowanie wniosków z dokonanych analiz i badań, w szczególności pod kątem ich wykorzystania w opracowaniach planistycznych, prognozach i studiach rozwoju Miasta,
m) przygotowywanie danych i informacji do materiałów prezentacyjnych i promocyjnych Miasta,
n) prezentowanie wyników badań, pozyskanych danych, informacji i wniosków na temat stanu miasta Burmistrzowi, Radzie oraz osobom i pomiotom uczestniczącym w procesie zarządzania Miastem,
o) prezentowanie wyników badań, pozyskanych danych, informacji i wniosków na temat stanu miasta opinii publicznej, w tym poprzez spotkania otwarte z mieszkańcami.
2) Planowanie strategiczne – realizacja zadań w zakresie:
a) inicjowanie, przygotowanie, udział w procesie tworzenia i realizacji długofalowej taktyki zarządzania Miastem,
b) inicjowanie, sporządzanie, aktualizowanie dokumentów strategicznych Miasta, w tym Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda oraz programów w zakresie rewitalizacji,
c) inicjowanie i udział w pracach związanych z przygotowaniem i aktualizacją dokumentów strategicznych jednostek i podmiotów miejskich,
d) formułowanie planów oraz koncepcji wynikających ze Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda, będących podstawą inicjowania procesów inwestycyjnych i społecznych,
e) identyfikacja zasobów i możliwości niezbędnych do realizacji celów i działań,
f) identyfikacja szans i zagrożeń dla realizacji celów i działań,
g) planowanie oraz realizacja celów i działań w oparciu o analizę ryzyka i analizę wariantów,
h) planowanie działań i projektów w oparciu o możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych i krajowych,
i) planowanie działań i projektów w oparciu o trendy rozwojowe i współczesne formy zarządzania Miastem,
j) planowanie działań i projektów w oparciu o wyniki monitorowania, badań, w tym badań opinii publicznej.
3) Rozwój – realizacja zadań w zakresie:
a) koordynowanie prac związanych z wdrażaniem, realizacją dokumentów strategicznych Miasta, w tym Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda oraz programów w zakresie rewitalizacji,
b) ustalanie niezbędności, rodzaju i zakresu dokumentów strategicznych związanych z rozwojem Miasta, przygotowywanych przez jednostki miejskie,
c) prowadzenie spraw związanych z procedurą budżetu obywatelskiego Miasta,
d) prowadzenie spraw związanych z inicjatywą lokalną z zakresu działania Wydziału,
e) współpraca z wydziałami urzędu, jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi i innymi podmiotami miejskimi w zakresie realizacji celów i działań strategicznych,
f) aktualizowanie informacji Wydziału zamieszczanych w miejskich serwisach informacyjnych i społecznościowych,
g) nawiązywanie i organizowanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju miasta,
h) inicjowanie, udział, wspomaganie partnerstw, grup roboczych, zespołów tematycznych w zakresie realizacji celów i działań strategicznych,
i) przygotowanie i realizacja inicjatyw własnych Wydziału.
4) Organizowanie i prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w zakresie zadań Wydziału.

3. Do zakresu działania Referatu Rozwoju Lokalnego należy:
1) pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach Unii Europejskiej służących integracji Polski ze strukturami europejskimi, w tym o dostępnych programach Unii Europejskiej,
2) przygotowywanie i koordynacja wniosków aplikacyjnych dla projektów, których celem jest uzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków Unii Europejskiej, na realizowane przez miasto zadania,
3) bieżące konsultowanie z instytucjami przyznającymi środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów Unii Europejskiej poprawności sporządzanych wniosków,
4) kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów Unii Europejskiej w celu spełnienia wszelkich warunków formalnych zapewniających prawidłowość składanych wniosków,
5) opracowywanie koncepcji wdrażania poszczególnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz z środków Unii Europejskiej,
6)koordynacja opracowywania sprawozdań wymaganych przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów Unii europejskiej dotyczących rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków z przygotowania i realizacji projektów,
7) inicjowanie i koordynowanie prac komórek organizacyjnych urzędu zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy UE, EOG i środków krajowych, w tym pomoc i doradztwo w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych,
8) udział w opracowaniu projektu budżetu gminy oraz analizy jego wykonania,
9) realizacja zadań z zakresu promocji miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
10) pomoc organizacjom społecznym w pozyskiwaniu środków dofinansowujących projekty,
11) rozliczanie pod względem formalnym i merytorycznym pozyskanych dotacji do projektów dofinansowanych zarówno przez krajowe jak i zewnętrzne instytucje finansowe.
12) prowadzenie Punktu Obsługi Inwestora, tj.:
a) przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania,
b) aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu gminy oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie,
c) weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań Punktu Obsługi Inwestora pod kątem zgodności ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy”, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
d) organizacja/udział w organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego działaniach promujących ofertę inwestycyjną gminy,
e) udzielanie informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez gminę oferty inwestycyjnej,
f) organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie gminy i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie,
g) asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego,
h) opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie gminy,
i) współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Regionalnym Centrum Obsługi Inwestora i Specjalną Strefą Ekonomiczną,
j) znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania.