Wersja obowiązująca z dnia

Program "Czyste Powietrze"

Program ,,Czyste Powietrze”


W trosce o zdrowie, klimat i środowisko Gmina Miejska Ostróda 31.05.2021 podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienie, w ramach którego uruchomiła punkt konsultacyjno – informacyjny programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze” skierowany do mieszkańców gminy. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W zakresie punktu konsultacyjno – informacyjnego realizowane są działania:
1) udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
2) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w programie,
3) wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności,
4) zagwarantowanie dostępności dla wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika,
5) zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do internetu, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk,
6) organizacja spotkań informujących o zasadach programu dla mieszkańców, w tym min. jedno w kwartale, min. cztery w roku,
7) wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie – udostępnionych gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej,
8) przekazywanie wnioskodawcom informacji dotyczących programu, w tym określonych w programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji,
9) wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta programu,
10) rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców programu zachęcających do złożenia wniosku o dofinansowanie,
11) przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez WFOŚiGW z taką prośbą do gminy,
12) przekazywanie do WFOSiGW wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców w gminie,
13) pomoc wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30.

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24, pok. 305
Tel.: (89) 642 94 88
E-mail: sylwester.karczewski@um.ostroda.pl
www.czystepowietrze.gov.pl