Wersja archiwalna z dnia

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego- rejon ul. 3-go Maja

Załączniki