Wersja archiwalna z dnia

Konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego rejon ul. 3 –go Maja.

  1. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw konsultacji społecznych do realizacji projektu "Planowanie z mieszkańcami".
  2. Zaproszenie na konsultacje
  3. Procedura planistyczna w pigułce
  4. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckie
  5. RAPORT z konsultacji społecznych „Planowanie z Mieszkańcami” przeprowadzonych dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego - rejon ul. 3-go Maja
  6. Podziękowania za udział Mieszkańców w konsultacjach społecznych

Załączniki