Wersja archiwalna z dnia

Informacja w sprawie przekazania zarządzania ulicami będącymi drogami powiatowymi na terenie miasta Ostróda,

INFORMACJA

    W związku z kończącym się, w dniu 31 grudnia 2019 r. porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Ostródzkiego, a Burmistrzem Miasta Ostróda w sprawie przekazania zarządzania ulicami będącymi drogami powiatowymi na terenie miasta Ostróda, informujemy co następuje:
Od 1 stycznia 2020 r. ulice będące drogami powiatowymi, położone w granicach administracyjnych miasta Ostróda będą zarządzane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, 14-100 Ostróda,ul. Grunwaldzka 62a w zakresie:
1. utrzymywania czystości i porządku na chodnikach i jezdniach w ciągach dróg powiatowych poprzez uprzątnięcie i pozbycie się zanieczyszczeń, błota, śniegu oraz lodu;
2. utrzymywania przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej jezdni, zatok postojowych i parkingów w sezonie zimowym;
3. zbierania i pozbywania się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach i utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4. utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
5. utrzymywania sygnalizacji świetlnej, sygnalizacji przejść dla pieszych oraz sygnalizacji ostrzegawczej przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ostróda;
6. bieżącego utrzymywania oraz okresowych kontroli stanu nawierzchni dróg, chodników i obiektów inżynierii drogowej, jak również koordynacji robót w pasie drogowym;
7. wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobierania opłat i kar pieniężnych z tego tytułu;
8. bieżącego utrzymywania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego i poziomego;
9. innych zadań z zakresu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

    Nadmieniamy, iż Zarząd Powiatu Ostródzkiego nie był zainteresowany podpisaniem z Gminą Miejską Ostróda porozumienia w sprawie przekazania zarządzania ulicami będącymi drogami powiatowymi na terenie miasta Ostróda, na dotychczasowych warunkach.

    W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i niejasności oraz uwag dotyczących ww. spraw prosimy bezpośrednio kontaktować się z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 62a, tel.: 89 646-24-14.

 

Załączniki

  • drogi powiatowe1
    format: pdf, rozmiar: 122.93 KB, data dodania: