Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 R.
Wersja z dnia

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Pełnomocnictwo do głosowania - wybory do Parlamentu Europejskiego

 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, pokój Nr 102

 

Wymagane dokumenty

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Miasta Ostróda lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Akt pełnomocnictwa do wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 17 maja 2019r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

 

Do wniosku dołącza się:

 

 - pisemną zgodę zawierającą nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

 - w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

 - w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Miasta Ostróda: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Miasta Poznania.

 

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie, następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

 

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w Urzędzie najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo do głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki, upoważniony pracownik Urzędu uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik Urzędu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

Tryb odwoławczy

Brak

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, kontakt Jacek Pietrzyk 89-642-94-30

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. pełnomocnictwa do głosowania wynikającego z ustawy z 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 osoby te kwestionują prawidłowość danych

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.