Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr wyborców

Termin załatwienia

Decyzja zostanie wydana w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Osoba kontaktowa

Izabela Długosz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich

pokój Nr 102

Telefon kontaktowy

89-642-94-29

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

Wymagane Dokumenty

Pamiętaj, że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego, w którym byłeś do tej pory.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają :
    - osoby stale zamieszkałe w Ostródzie, a nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
    - osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na terenie miasta ( osoby bezdomne),
    - osoby stale zamieszkałe na terenie miasta pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,
    - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie miasta.
Obywatele UE są zobowiązani do złożenia
wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie dzielnicy.

2. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Miasta jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Ostródzie  należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem (tytuł prawny do lokalu - akt własności, umowę najmu, zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców itp.)

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

3. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych  w ustawie   z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 7775)
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.). 
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2018 r. poz. 2209).

Wymagane załączniki

  • Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
  • Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
  • Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców - dotyczy tylko obywateli państw UE.

 Fakultatywny załącznik:
1. Oświadczenie właściciela nieruchomości, że dana osoba tam zamieszkuje.

Załączniki