Wersja obowiązująca z dnia

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

 

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie

ul. Adama Mickiewicza 24, pok.102

Telefon kontaktowy

89-642-94-29

adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

Sposób załatwienia sprawy:         

- mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej;

- termin i miejsce podane są w wezwaniu dostarczanym drogą pocztową oraz w obwieszczeniach wywieszanych w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych;

-  określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej.

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

- dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

- aktualna fotografia o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Opłaty:          

Nie podlega opłacie skarbowej.

Czas załatwienia sprawy:  

Niezwłocznie w dniu stawienia się.

Tryb odwoławczy:  

- od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i szefowi wojskowego centrum rekrutacji odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia

- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:    

- art. 56-60, 62, 64, 67, 87 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

 (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1980);

- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 1243);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

Inne informacje:      

- wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;

- osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

- osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu;

- osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej;

- kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia;

- do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się także ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą sześćdziesiąt lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia;

- osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody;

-  osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły dziewiętnaście lat życia, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w następnym roku kalendarzowym;

- obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy sześćdziesiąt lat życia.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA