Wersja obowiązująca z dnia

Kwalifikacja wojskowa

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie

ul. Adama Mickiewicza 24, pok.102

Telefon kontaktowy

89-642-94-29

adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

 

Sposób załatwienia sprawy:         

- mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej;

- termin i miejsce podane są w wezwaniu dostarczanym drogą pocztową oraz w obwieszczanych wywieszanych w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych;

 

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

- osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana przedstawić komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

- dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Opłaty:          

Nie podlega opłacie skarbowej.

Czas załatwienia sprawy:  

Niezwłocznie w dniu stawienia się.

Tryb odwoławczy:  

- od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i szefowi wojskowego centrum rekrutacji odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia

- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:    

- art. 56-60, 62, 64, 67, 87 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

 (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 440),

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

Inne informacje:      

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

- osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

- osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu;

- osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej;

- kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia;

- do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się także ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą sześćdziesiąt lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia;

-  osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły dziewiętnaście lat życia, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w następnym roku kalendarzowym;

- obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy sześćdziesiąt lat życia.