Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Kwalifikacja wojskowa

Osoba kontaktowa:

Izabela Długosz

Miejsce załatwienia:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24 pokój nr 102

Telefon kontaktowy:

89 642-94-29

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualna fotografia o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 

Sposób załatwienia sprawy:

 • mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej;
 • termin i miejsce podane są w wezwaniu dostarczanym drogą pocztową oraz w obwieszczeniach wywieszanych w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych;
 •  określenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie książeczki wojskowej.

Podstawa prawna:

 • art. 35 ust.4  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2019, poz. 1541 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2019, poz. 1981);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 735);
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 2018, poz. 1520)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
 • Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020, poz. 256). 

Inne informacje:

 • wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;
 • osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu;
 • osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia - są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za granicą;
 • osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia;
 • do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się także ochotnicy (w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia), niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia;
 • osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody;
 • obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia;
 • osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA