Wersja obowiązująca z dnia

Rezygnacja / wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Rezygnacja / wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Termin załatwienia:

w ciągu 14 dni

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

Telefon kontaktowy:

Anna Gęstwicka  89 642-94-55

Anita Titz  89 642 94 85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 104

Wymagane dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę formularz wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- opłata za wydanie decyzji

Opłaty:

  •  za wydanie decyzji - 10 zł
  •  za ustanowienie pełnomocnika – 17 zł*

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa: poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 Uwaga
Rezygnacja/wygaśnięcie zezwoleń może nastąpić z powodu:

  • końca terminu ważności zezwolenia;
  • likwidacji punktu sprzedaży;
  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
  • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
  • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do 31 stycznia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023, poz.165)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.2022, poz. 2142 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022, poz. 2000 ze zm.).

Załączniki