Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Osoba do kontaktu:

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane  dokumenty:

  • Wniosek -  Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu
  • licencja

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1255 ze zm.)

Uwagi:

1. Zgłoszenia zawieszenia należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia.
2. Maksymalny okres zawieszenia do 12 miesięcy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załączniki