Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2017

OGŁOSZENIE 

 

     Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) w zw. z Uchwałą Nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2017:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie:

       1f) orientacji sportowej

       1h) sportów motorowych

Łączna kwota dotacji: 24.000 zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące/
 

Edukacja ekologiczna, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska

3.5 Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska

Kwota dotacji: 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy /

 

Ochrona i promocja zdrowia  oraz ratownictwo

       4.2 Profilaktyka osób chorych na cukrzycę

       4.4 Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna)

Łączna kwota dotacji: 6.500 zł /słownie: sześć tysięcy pięćset)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

       5.1  Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Ostródy

Kwota dotacji: 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy/

     Oferty na wszystkie zadania (w jednym egzemplarzu) na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie,z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 20.04.2017 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie na wskazany adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).

 

     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2017 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, o godz. 11.00.

 

     Opis zadania publicznego, wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji poszczególnego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert - zawarte są w specyfikacjach zadań, które udostępniono na stronach internetowych:

 

1) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda

http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/749/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych.html
(zakładka => organizacje pozarządowe => konkursy ofert na realizację zadań publicznych)

2) Gminy Miejskiej Ostróda

http://ostroda.pl/
(zakładka => aktualności)

     Wzory druków konkursowych oraz specyfikacje poszczególnych zadań publicznych, dostępne są ponadto w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie u pełnomocnika
ds. organizacji pozarządowych (pokój nr 115, w godz. 7.30-15.30). 

 

Ostróda, dnia 28 marca 2017 r.

 

Pliki do pobrania:

- Wzór oferty realizacji zadania publicznego;

- Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego;

- Ramowy wzór umowy na realizację zadania publicznego;

- Karta oceny merytorycznej oferty.

- Specyfikacje otwartego konkursu ofert

Załączniki