Wersja obowiązująca z dnia

Ogłaszenie konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2017

OGŁOSZENIE


Na podstawie § 4 Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz Uchwałą Nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY


ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2017
1. Rodzajzadania:
Zadanie nr I/uos
- Udział klubu sportowego wrozgrywkachpiłki nożnej co najmniej na poziomie III ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy
kwota dotacji: 95.000 zł /słownie:dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/

Zadanie nr II/uos
- Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej
kwota dotacji: 40.000 zł /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/

Zadanie nr III/uos
- Szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarskie i wioślarskie) młodzieży poprzez zajęcia treningowe, organizację i udział w regatach rangi ogólnopolskiej, zgrupowaniach i obozach treningowych
kwota dotacji: 40.000 zł /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/

Zadanie IV/uos
- Udział klubu sportowego wrozgrywkachpiłki ręcznej co najmniej na poziomie II ligi rozgrywkowej seniorów organizowanej przez ogólnopolski zawiązek sportowy, oraz udział drużyny w turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.
kwota dotacji: 25.000 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/

Oferty-wnioski na wszystkie zadania (w jednym egzemplarzu) wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie,z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 09.02.2017 r. (do godz. 15.30) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie na wskazany adres (decyduje data wpływu oferty-wniosku do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).
Otwarcie ofert-wniosków nastąpi w dniu 10.02.2017 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 /ogodz. 9.00/.
Opis zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, miejsce i warunki realizacji każdego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach poszczególnych zadań, które udostępniono na:
1) tablicy ogłoszeń - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24
oraz na stronach internetowych:
2) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda
http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/749/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych.html/
(zakładka => organizacje pozarządowe => konkursy ofert na realizacjeęzadań publicznych)
3) Gminy Miejskiej Ostróda
http://www.ostroda2012.pl/
(zakładka => aktualności)
Wzór oferty-wniosku na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda oraz specyfikacje konkursowe poszczególnych zadań, dostępne są ponadto w Urzędzie Miejskim w Ostródzie pokój nr 114, w godz. 7.30-15.30.
/Burmistrz Miasta Ostróda/
Ostróda, dnia 18 styczeń 2017 r.

Informacja o wynikach i przyznanych dotacjach dla klubów sportowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu