Wersja obowiązująca z dnia

Ogłaszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2017.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w zw. z Uchwałą Nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2017:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie:
1a) piłki nożnej – grupy młodzieżowe
1b1) piłki siatkowej chłopców
1b2) piłki siatkowej dziewcząt i siatkówki plażowej
1c) piłki ręcznej
1d1) żeglarstwa – regaty
1d2) żeglarstwa – grupy młodzieżowe
1e) lekkoatletyki
1f) orientacji sportowej
1g) szachów
1h) sportów motorowych
1i) piłka nożna dzieci
Łączna kwota dotacji: 234.000 zł /słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych/

2. Prowadzenie informacji turystycznej Kwota dotacji: 40.000 zł /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/

3. Edukacja ekologiczna, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska
3.1 Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
3.2 Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska
3.3 Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży ze szkół ostródzkich
3.4 Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska
Łączna kwota dotacji: 35.000 zł /słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych/

4. Ochrona i promocja zdrowia oraz ratownictwo
4.1 Profilaktyka dla kobiet po mastektomii
4.2 Profilaktyka osób chorych na cukrzycę

4.3 Organizacja profilaktycznych badań lekarskich w dni wolne od pracy
4.4 Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna)
4.5 Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (akwen Jez. Drwęckiego)
Łączna kwota dotacji: 20.000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5.1 Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Ostródy
5.2 Upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych
5.3 Organizacja i prowadzenie warsztatów artystycznych dla mieszkańców Ostródy
Łączna kwota dotacji: 21.000 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych/

6. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły
Kwota dotacji: 26.000 zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych/

Oferty na wszystkie zadania (w jednym egzemplarzu) na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 09.02.2017 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 (do godz. 15.30) lub przekazać korespondencyjnie na wskazany adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2017 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, o godz. 10.00.
Opis zadania publicznego, wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji poszczególnego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert - zawarte są w specyfikacjach zadań, które udostępniono na stronach internetowych:
1) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda
http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/749/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych.html (zakładka => organizacje pozarządowe => konkursy ofert na realizację zadań publicznych)
2) Gminy Miejskiej Ostróda
http://ostroda2012.pl/ (zakładka => aktualności)
Wzory druków konkursowych oraz specyfikacje poszczególnych zadań publicznych, dostępne są ponadto w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie u pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych (pokój nr 115, w godz. 7.30-15.30).
Ostróda, dnia 18 stycznia 2017 r.

Pliki do pobrania:
- Wzór oferty realizacji zadania publicznego;
- Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego;
- Ramowy wzór umowy na realizację zadania publicznego;
- Karta oceny merytorycznej oferty.

Załączniki