Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Kształcenie młodocianych pracowników
Wersja z dnia

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Termin załatwienia

do 1 miesiąca w sprawach zawiłych do 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Bożena Ratajczyk, Piotr Gorzelewski

Miejsce załatwienia

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie pokój nr 114

Telefon kontaktowy

89 642-94-08, 89 642-94-45

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, iż zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)  pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie  kosztów kształcenia, jeżeli: 

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
- w przypadku nauki zawodudo 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

 - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 Wymagane Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie:

- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

-  umowy o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
- odpowiednio dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu określonego w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
- świadectwa pracy młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku krótszego okresu kształcenia).
- umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy kształcącego młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

Pracodawca oprócz ww. dokumentów zobowiązany jest na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743) do dołączenia wraz z wnioskiem dodatkowych dokumentów:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) zawierającego informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
- sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 217 ze zm.); sprawozdania finansowe składają tylko te podmioty, które są do tego zobowiązane na podstawie niniejszej ustawy

 Podstawa prawna

- art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.).
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.)

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.1)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311, z późn. zm.)

Załączniki