Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Termin załatwienia

do 1 miesiąca w sprawach zawiłych do 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Bożena Ratajczyk, Piotr Gorzelewski

Miejsce załatwienia

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie pokój nr 114

Telefon kontaktowy

89 642-94-08, 89 642-94-45

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, iż zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)  pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie  kosztów kształcenia, jeżeli: 

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
- w przypadku nauki zawodudo 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

 - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 Wymagane Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie:

- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

-  umowy o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
- odpowiednio dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu określonego w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
- świadectwa pracy młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku krótszego okresu kształcenia).
- umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy kształcącego młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

Pracodawca oprócz ww. dokumentów zobowiązany jest na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743) do dołączenia wraz z wnioskiem dodatkowych dokumentów:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) zawierającego informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
- sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 217 ze zm.); sprawozdania finansowe składają tylko te podmioty, które są do tego zobowiązane na podstawie niniejszej ustawy

 Podstawa prawna

- art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.).
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.)

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.1)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311, z późn. zm.)

Załączniki