Wersja nieobowiązująca z dnia

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)

Termin załatwienia

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do 30 dni

Osoba kontaktowa

Ewa Wosiek, Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pok. Nr 106

Telefon kontaktowy

89 642-94-55, 89 642-94-54

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl, wosiek@um.ostroda.pl

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)
2. Wpis do CEIDG z wymaganym kodem PKD – 56.21.Z
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia będą załatwiane przez pełnomocnika (przedłożenie pełnomocnictwa) wówczas dokonać należy opłaty skarbowej w wys. 17 zł za udzielone pełnomocnictwo.

Czas realizacji

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering). – do 30 dni

Opłaty

1.       43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
2.       43,75zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa).
3.       175zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego

BGŻ SA o/Ostróda  53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Zezwolenie wydaje się do dwóch lat.

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23).
2.       Ustawa z dnia 26 października 1982r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487).
3.       Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z  2015, poz. 584 ze zm.).
4.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z  2016, poz. 1827).

Załączniki

Pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - catering

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.