Wersja obowiązująca z dnia

Organizacja imprez niemasowych –artystycznych i rozrywkowych. Imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwiej ze względu na miejsce imprezy.

Termin załatwienia

30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

Osoba kontaktowa

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Ostródzie

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Adama Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 105 - parter

Telefon kontaktowy

89-642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

Sposób załatwienia

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone do Burmistrza Miasta Ostróda nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

 Zawiadomienie powinno zawierać następujące  dane:

  - imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji, 
  - rodzaj i i charakter imprezy,
  - miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, 
  - określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa   uczestników.

Zawiadomienie powinno być podpisane przez organizatora oraz posiadać pieczęć i zgodę instytucji udostępniającej lokal na zorganizowanie imprezy.
Przed złożeniem zawiadomienia do Urzędu należy takie samo zawiadomienie złożyć  w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie
W przypadku przyjęcia zawiadomienia (wniosku) bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
Ewentualna decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, nie później jednakniż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia

Wymagane Dokumenty

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej według zamieszonego poniżej wzoru

WNIOSEK - o zamiarze zorganizowania imprezy artystyczno – rozrywkowej

Wymagane załączniki :

1. Pisemne zawiadomienie o zorganizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej.

2. Zaświadczenie (o ile organ samorządu terytorialnego – Burmistrza Miasta zażąda)   właściwego organu o spełnieniu wymagań prawa budowlanego co do stanu   pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się ww. imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich    odbywania. 

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 35 i 36 ww. ustawy Burmistrz Miasta wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania określone prawem budowlanym.
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczania.
Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. 
Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.
Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.   

Uwagi

♦ Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie (art.34 ust.7) nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia Burmistrza Miasta (organ gminy właściwy ze względu na miejsce imprezy).

W przypadku organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej w sposób objazdowy organizator tej imprezy zobowiązany jest uzgodnić korzystanie z tej drogi z jej rządcą. Jeśli podczas imprezy artystycznej lub rozrywkowej planuje się pokaz z użyciem materiałów pirotechnicznych organizator tej imprezy zobowiązany jest uzgodnić ww. imprezę z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie

  ♦ Prezes Rady Ministrów (art.37 ust.1) może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

 ♦ Wojewoda (art.37 ust.2) może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez na terenie województwa lub jego części.

   Do zawiadomienia (wniosku) organizator winien dołączyć scenariusz imprezy jednorazowej niemasowej lub w przypadku cyklicznych imprez niemasowych (np. sportowych) -terminarz imprez na rok kalendarzowy

Podstawa prawna

1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2023, poz. 775 )
2.Ustawa z dnia 25. 10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U. z 2020, poz. 194 ze zm),
3. Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2023, poz. 616)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA