Wersja obowiązująca z dnia

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Termin załatwienia
do 30 dni

Osoba kontaktowa
Beata Wiśniewska

Magdalena Kosecka

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 104

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

89-642-94 -54

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych – załącznik nr 1.
2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - załącznik  nr 2
3. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych.
4. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby; dokumenty  potwierdzające interes prawny; uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych.
5. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł 
Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł - nr konta do opłaty skarbowej BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789
Opłatę za udostępnienie danych wnosi się:  przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BANK MILLENNIUM 92 1160 2202 0000 0005 0024 2019

 Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie  do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

• Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)

• Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

•  Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej

 Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.

Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

● Dane jednostkowe ze Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 671.)

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2020r. poz.35 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz 2000)

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015r. poz.1604)

6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej transmisji danych(Dz.U. z 2020 poz.2012)

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016r. poz.319)

8. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021r. poz. 2070 ze zm.)