Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Termin załatwienia
do 30 dni

Osoba kontaktowa
Beata Wiśniewska

Magdalena Kosecka

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

89-642-94 -54

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych – załącznik nr 1.
2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - załącznik  nr 2
3. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych.
4. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby; dokumenty  potwierdzające interes prawny; uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych.
5. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł 
Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł 
Opłatę za udostępnienie danych wnosi się: 

 • bezpośrednio w kasie Urzędu
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  40 2030 0045 1110 0000 0381 6820

 Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie  do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

• Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)

• Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

•  Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej

 Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.

Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

● Dane jednostkowe ze Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej

Podstawa prawna

 • art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020, poz. 332 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r., w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1604),
 • Podstawa prawna określająca wysokość opłaty za udostępnienie danych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016., poz. 319)                  
 • Podstawa prawna obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
  • art.1ust.1,pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.,poz.1546 ze zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również "RODO")