Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Odbiór dowodu osobistego

Termin załatwienia

30 dni od złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Wiśniewska Beata

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

Adres e-mail

beata.wisniewska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
  2. Dowód wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny albo kurator.
  3. Dowód wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic albo opiekun prawny albo kurator.
  4. Odbioru dowodu złożonego osobie niepełnosprawnej w miejscu jej pobytu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
  5. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 roku życia.
  6. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
    CZY TWÓJ DOWÓD JEST GOTOWY - SPRAWDŹ

Opłaty

brak

Uwagi

Wniosek składa osoba ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2017. poz. 1464. ze zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. Z 2015 r. poz. 212 ze zm.)