Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Odbiór dowodu osobistego

Termin załatwienia

30 dni od złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Wiśniewska Beata
Kosecka Magdalena

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy

89-642-94-14
89-642-94-54

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek który zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu oraz przekazuje kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.

W przypadku nieodebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego kodu, organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

2. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic opiekun prawny lub kurator.

Osoba, która nie ukończyła 5 lat albo nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy nie musi być obecna przy odbiorze dowodu osobistego.

Dowód osobisty może być odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.

3. W przypadku osoby niepełnosprawnej może dokonać odbioru pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym sporządzonym w miejscu pobytu wnioskodawcy.

4. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty o ile nie została zgłoszona jego utrata.

5. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie ,zwraca dokument potwierdzający legalność jego  pobytu   na terytorium Rzeczypospolitej Polskie wydany przez właściwy organ któremu zostaje niezwłocznie przekazany.

6. W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego  z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór w miejscu pobytu wnioskodawcy o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy do której złożono wniosek.

CZY TWÓJ DOWÓD JEST GOTOWY - SPRAWDŹ

Opłaty

brak

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2020. poz. 332 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2020 poz. 31)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400 ze zm.)