Wersja obowiązująca z dnia

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców miasta Ostróda oraz z rejestru PESEL

Termin załatwienia
do 30 dni

Osoba kontaktowa
Łukasz Kalwiński

Agata Grzelakowska

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy
89-642-94-56

89-642-94-57

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

- Udostępnienie danych osobowych.

- Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

ePUAP

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych

Czas realizacji

W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.

 Opłaty

  • Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Ostródy wynosi 31,- zł
  • Opłatę za udostępnienie danych wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego z dopiskiem „opłata za udostępnienie danych”. w wysokości 31 zł BANK MILLENNIUM 92 1160 2202 0000 0005 0024 2019
  • Opłatę skarbową za złożone dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wnosi się na rachunek bankowy organu z dopiskiem „opłata za pełnomocnictwo”. W wysokości 17 zł  BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789.
  • Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych (niżej załącznik).

2. Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym ) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców Ostródy lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Ostródzie a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej:

Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL lub serię i nr dowodu osobistego.

4. Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania; dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

5. Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące:

·         jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem - uzyskane ze zbiorów meldunkowych.

6.  Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych.

7.  W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

8.  Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

9.  Oświadczenie wnioskodawcy, że nie złożył w tej samej sprawie wniosku do innego organu gminy.
10. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy. 

Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm).

5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1493)

6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2070)