Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wydawanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

Termin załatwienia

do 7 dni

Osoba kontaktowa

Izabela Długosz

Miejsce załatwienia

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie

ul. Adama Mickiewicza 24, pok.102

Telefon kontaktowy

89-642-94-29

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

 Sposób załatwienia

  • wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe ,
  • wydanie decyzji o odmowie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
  • decyzja o umorzeniu postępowania.

 Wymagane dokumenty

  • wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego (wniosek do pobrania poniżej, w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie);
  • zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej);

oraz odpowiednio do okoliczności sprawy:

  • zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia wydawane przez pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym pracy,
  • zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego dochodu wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą,
  • zaświadczenie z gminy – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej,
  • zaświadczenie organu podatkowego o niemożności ustalenia kwoty dochodu –  w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym w formie ryczałtu lub kartą podatkową;

Opłaty

 nie pobiera się

Tryb odwoławczy

 od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji

Podstawa prawna

- art. 119a oraz art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1459 ze zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania  trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2018 poz. 881.);

-  art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2020,poz. 256)

Inne informacje

Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać:

- informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone,

- kwotę dziennego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza rezerwy ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych

lub

- kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.

Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA