Wydawanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Świadczenia pieniężne-utracone zarobki żołnierzom rezerwy
Wersja z dnia

Wydawanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

Termin załatwienia

do 7 dni

Osoba kontaktowa

Izabela Długosz

Miejsce załatwienia

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie

ul. Adama Mickiewicza 24, pok.102

Telefon kontaktowy

89-642-94-29

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

 Sposób załatwienia

  • wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe ,
  • wydanie decyzji o odmowie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
  • decyzja o umorzeniu postępowania.

 Wymagane dokumenty

  • wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego (wniosek do pobrania poniżej, w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie);
  • zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej);

oraz odpowiednio do okoliczności sprawy:

  • zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia wydawane przez pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym pracy,
  • zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego dochodu wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą,
  • zaświadczenie z gminy – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej,
  • zaświadczenie organu podatkowego o niemożności ustalenia kwoty dochodu –  w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym w formie ryczałtu lub kartą podatkową;

Opłaty

 nie pobiera się

Tryb odwoławczy

 od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji

Podstawa prawna

- art. 119a oraz art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.);

- art. 801 pkt 3 oraz art. 819 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz 655, ze zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania  trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2018 poz. 881.);

-  art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 .poz.2000.).

Inne informacje

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych lub kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszona o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w ostatnim roku podatkowym poprzedzającym okres odbytych ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie rekompensujące przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, i następnie pomnożenia przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Załączniki