Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe.

Termin załatwienia

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do 14 dni

Osoba kontaktowa

Anna Gęstwicka

Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 

14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pok. 105

Telefon kontaktowy

89 642-94-55, 89 642-94-54

Adres e-mail

a.gestwicka@um.ostroda.pl, pietkiewicz@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego

14 – 100 Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24

pok. 105

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż /podawanie napojów alkoholowych należy dołączyć:

 • pisemną zgodę władającego terem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemną zgodę organizatora imprezy z aprobatą na sprzedaż napojów alkoholowych
 • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (w przypadku zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Ostróda wystarczy podać tylko ich numer)
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł., zgodnie z art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 roku poz.1044 ze zm.). Opłatę za pełnomocnictwo należy wnieść gotówką w kasie UM w Ostródzie lub na rachunek bankowy Urzędu.

 

Czas realizacji

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców – do 14 dni

 

Opłaty

1. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

2. 43,75zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa).

3. 175zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie( kasa czynna: poniedziałek 9.00-15.30, wtorek – piątek 8.00-13.30 ) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 


BGŻ BNP PARIBAS S.A.Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

 

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.
 2. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w terminie 7 dni od otrzymania wezwania o uzupełnienie braków, zostanie pozostawione bez rozpatrzenia - art. 64 § 2 ustawy z dnia 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego .
 3. Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać, zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018, poz. 2137).
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018 r. , poz.646 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2018, poz. 1044 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2017 poz. 1160 ze zm.).