Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe.

Termin załatwienia

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do 14 dni

Miejsce załatwiania:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 115

 

Telefon kontaktowy:

89-642-94-45, 89-642-94-74

Adres e-mail:

 gorzelewski@um.ostroda.pl, pietkiewicz@um.ostroda.pl

 

Miejsce odbioru:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 115

Sposób załatwienia

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego

14 – 100 Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24

pok. 105

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż /podawanie napojów alkoholowych należy dołączyć:

 • pisemną zgodę władającego terem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemną zgodę organizatora imprezy z aprobatą na sprzedaż napojów alkoholowych
 • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (w przypadku zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Ostróda wystarczy podać tylko ich numer)
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł., zgodnie z art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 roku poz.1044 ze zm.). Opłatę za pełnomocnictwo należy wnieść gotówką w kasie UM w Ostródzie lub na rachunek bankowy Urzędu.

 

Czas realizacji

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców – do 14 dni

 

Opłaty

1. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

2. 43,75zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa).

3. 175zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie( kasa czynna: poniedziałek 9.00-15.30, wtorek – piątek 8.00-13.30 ) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A O/Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

 

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.
 2. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w terminie 7 dni od otrzymania wezwania o uzupełnienie braków, zostanie pozostawione bez rozpatrzenia - art. 64 § 2 ustawy z dnia 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego .
 3. Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać, zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018, poz. 2137 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018 r. , poz.646 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2018, poz. 1044 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2017 poz. 1160 ze zm.).