Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe.

Termin załatwienia

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do 7 dni

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

 Telefon kontaktowy:

Anna Gęstwicka

89-642-94-55

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

 Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

Sposób załatwienia

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

 Wymagane dokumenty

 Do wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż /podawanie napojów alkoholowych należy dołączyć:

 • pisemną zgodę władającego terem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemną zgodę organizatora imprezy z aprobatą na sprzedaż napojów alkoholowych
 • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (w przypadku zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Ostróda wystarczy podać tylko ich numer)
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł., zgodnie z art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 roku poz.1546 ze zm.). Opłatę za pełnomocnictwo należy wnieść gotówką w kasie UM w Ostródzie lub na rachunek bankowy Urzędu.

 Czas realizacji

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców – do 7 dni

 Opłaty

1. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

2. 43,75zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa).

3. 175zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

 Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie( kasa czynna: poniedziałek 9.00-15.30, wtorek – piątek 8.00-13.30 ) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

 

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 • Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.
 • Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w terminie 7 dni od otrzymania wezwania o uzupełnienie braków, zostanie pozostawione bez rozpatrzenia - art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego .
 • Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać, zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021, poz. 1119).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020, poz. 1546 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2019 poz. 2171).