Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe.

Termin załatwienia

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do 7 dni

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

 Telefon kontaktowy:

Anna Gęstwicka 89 642-94-55

Anita Titz 89 642-94-85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

 Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

Sposób załatwienia

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

 Wymagane dokumenty

 Do wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż /podawanie napojów alkoholowych należy dołączyć:

 • pisemną zgodę władającego terem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemną zgodę organizatora imprezy z aprobatą na sprzedaż napojów alkoholowych
 • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (w przypadku zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Ostróda wystarczy podać tylko ich numer)
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł., zgodnie z art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 roku poz.1546 ze zm.). Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu  BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

 Czas realizacji

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców – do 7 dni

 Opłaty

1. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

2. 43,75zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa).

3. 175zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

 Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

 

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 • Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.
 • Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w terminie 7 dni od otrzymania wezwania o uzupełnienie braków, zostanie pozostawione bez rozpatrzenia - art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego .
 • Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać, zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2023, poz. 775 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023, poz.165 ze zm).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz.  221 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2023 poz. 616.).

Załączniki