Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: wykreślenie, zawieszenie, wznowienie i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Sposób załatwienia

Wykreślenie działalności gospodarczej:

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej należy złożyć w sytuacji, gdy już faktycznie zakończyłeś prowadzenie działalności we wszystkich formach- indywidualnej oraz spółce cywilnej. Jeśli planujesz pozostać w spółce - złóż wniosek o zmianę i skorzystaj z pola 24. Jeśli kończysz działalność w spółce, ale chcesz kontynuować ją indywidualnie - złóż wniosek o zmianę i zaznacz odpowiednią opcję w polu 25. Jeśli chcesz zakończyć prowadzenie działalności jedynie pod którymś z adresów lub o danym kodzie PKD – złóż wniosek o zmianę i zaktualizuj te informacje:

 • Złożenie wniosku CEIDG-1

Wypełnianie wniosku CEIDG-1 o wykreślenia wersji papierowej

Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o wykreślenie w wersji papierowej należy uzupełnić co najmniej wymienione pola. Pozostałe rubryki należy wypełnić tylko, jeśli chcesz w nich dokonać zmiany.

· 01. Rodzaj wniosku

· 03. Dane wnioskodawcy

o 3. PESEL

o 4. NIP

o 5. REGON

o 6. Nazwisko

o 7. Imię pierwsze

· 06. Firma przedsiębiorcy

· 07. Nazwa skrócona

· 08. Data rozpoczęcia działalności

· 12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w…

o Zakład Ubezpieczeń Społecznych

o Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o Jestem ubezpieczony za granicą

· 16. Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

o 15.1. Data trwałego zaprzestania działalności gospodarczej

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

 • OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY dowód osobisty lub WAŻNY paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym  za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Miasta lub Gminy.)
 • przez pełnomocnika lub prokurenta. Opublikowanie za pośrednictwem teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Wraz z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku, prokurencie przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurenta przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę.
 • WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
 • SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 • Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • Informacja o wykreśleniu publikowana jest na wpisie zazwyczaj po paru minutach.
 • Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.

Wznowienie działalności gospodarczej:

Wniosek o wznowienie działalności możesz złożyć zarówno przed, w dniu jak i poplanowanej dacie wznowienia. Musisz jednak pamiętać, by zachować inne terminy (na przykład płatność składek czy zaliczek na podatek) wynikające z przepisów prawa,      jeśli planujesz wskazać datę przeszłą datę wznowienia i nie masz pewności, czy jest to możliwe w Twoim przypadku, bo na przykład nie dokonałeś w tym czasie czynności obowiązkowych dla aktywnych przedsiębiorców - skontaktuj się z urzędem skarbowym oraz ZUS/KRUS.

Pamiętaj, że spółkę cywilną zawiesza się i wznawia w Urzędzie Skarbowym i GUS - tam, gdzie została zarejestrowana. W CEIDG ten fakt zgłasza się na wniosku o zmianę dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i US oraz po faktywnej dacie wznowienia spółki cywilnej.

 • Złożenie wniosku CEIDG-1 Wypełnianie wniosku CEIDG-1 o wykreślenia wersji papierowej Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o wykreślenie w wersji papierowej należy uzupełnić co najmniej wymienione pola. Pozostałe rubryki należy wypełnić tylko, jeśli chcesz w nich dokonać zmiany.

· 01. Rodzaj wniosku

· 03. Dane wnioskodawcy

o 3. PESEL

o 4. NIP

o 5. REGON

o 6. Nazwisko

o 7. Imię pierwsze

· 06. Firma przedsiębiorcy

· 07. Nazwa skrócona

· 08. Data rozpoczęcia działalności

· 12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w…

o Zakład Ubezpieczeń Społecznych

o Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o Jestem ubezpieczony za granicą

· 16. Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

o 15.1. Data trwałego zaprzestania działalności gospodarczej

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

 • OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym  za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
 • przez pełnomocnika lub prokurenta. Opublikowanie za pośrednictwem teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Wraz z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku, prokurencie przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurenta przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę.
 • WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
 • SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 • Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • Informacja o wznowieniu publikowana jest na wpisie zazwyczaj po paru minutach.
 • Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.

Informacje dodatkowe:

 • Informację o wznowieniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 26.3, 26.4 i ewentualnie w części CEIDG-SC.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Wniosek o zawieszenie działalności możesz złożyć zarówno przed, w dniu jak i poplanowanej dacie zawieszenia. Musisz jednak pamiętać, by zachować inne terminy (na przykład płatność składek czy zaliczek na podatek) wynikające z przepisów prawa, jeśli

planujesz wskazać datę przeszłą datę zawieszenia i nie masz pewności, czy jest to możliwe w Twoim przypadku, bo na przykład dokonywałeś w tym czasie czynności zarezerwowanych dla aktywnych przedsiębiorców - skontaktuj się z urzędem skarbowym

oraz ZUS/KRUS.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może prowadzić działalności: świadczyć usług, sprzedawać towarów czy podpisywać nowych umów z klientami. Może jednak przyjmować lub regulować należności powstałe przed datą zawieszenia, wykonywać

czynności zabezpieczające źródło przychodów, a także zostać poddanym kontroli.

Aby uzyskać zwolnienie z całej składki ZUS w danym miesiącu należy zawiesić działalność najpóźniej pierwszego dnia tego miesiąca i wznowić najwcześniej pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Jeśli zawieszenie będzie trwało w sumie mniej niż 30 dni (nie

dotyczy lutego) będziesz zobowiązany zapłacić całą składkę społeczną i zdrowotną za ten okres. Jeśli natomiast będzie trwało powyżej 30 dni, ale zacznie się lub skończy w trakcie miesiąca - za dni, w których działalność jest aktywna zapłacisz proporcjonalną część składki

społecznej oraz pełną składkę zdrowotną.

Zawieszenia z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem już nie zgłasza się do CEIDG.

Obecnie całość formalności załatwiasz bezpośrednio w ZUS.

Zawieszenie działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej to dwie niezależne czynności. Każdą z form działalności możesz zawieszać i wznawiać bez wpływu na pozostałe. Pamiętaj, że spółkę cywilną zawiesza się i wznawia w Urzędzie Skarbowym i GUS - tam, gdzie została zarejestrowana. W CEIDG ten fakt zgłasza się na wniosku o zmianę dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i US oraz po faktywnej dacie zawieszenia spółki cywilnej.

Wypełnianie wniosku CEIDG-1 o zawieszenie wersji papierowej

Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o zawieszenie w wersji papierowej należy uzupełnić co najmniej wymienione pola. Pozostałe rubryki należy wypełnić tylko, jeśli Cię dotyczą lub chcesz w nich dokonać zmiany.

· 01. Rodzaj wniosku

· 03. Dane wnioskodawcy

o 3. PESEL

o 4. NIP

o 5. REGON

o 6. Nazwisko

o 7. Imię pierwsze

o 13. Data urodzenia

o 15. Oświadczenia

· 04. Adres zamieszkania wnioskodawcy.

· 07. Nazwa skrócona

· 08. Data rozpoczęcia działalności

· 12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w…

o Zakład Ubezpieczeń Społecznych

o Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o Jestem ubezpieczony za granicą

· 14. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

o 14.1. Data rozpoczęcia zawieszenia

· 17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

Informacja dodatkowa:
Informację o zawieszeniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 26.3, 26.4 i ewentualnie w części CEIDG-SC.

Zmiana wpisu w działalności gospodarczej:

Dane na Twoim wpisie dzielą się na 2 kategorie: ewidencyjne i informacyjne. Dane ewidencyjne określają Twoją tożsamość oraz informacje o działalności: kody PKD i adresy.

Na ich aktualizację masz zawsze 7 dni od daty powstania zmiany, czyli na przykład przeprowadzki czy rozpoczęcia świadczenia usług o nowym kodzie PKD. Dane informacyjne to na przykład daty: rozpoczęcia, zawieszenia czy wznowienia. Na ich wprowadzenie lub zmianę masz czas ograniczony ramami prawa: ordynacji podatkowej, prawa o ubezpieczeniach społecznych oraz innymi przepisami szczególnymi.

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1

Wypełnianie wniosku CEIDG-1 o zmianę wersji papierowej Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o zmianę w wersji papierowej należy uzupełnić co najmniej wymienione pola. Pozostałe rubryki należy wypełnić tylko, jeśli chcesz  w nich dokonać zmiany. Oznaczeniem zmiany w danym polu jest wpisanie znaku “x” w kwadrat znajdujący się przy numerze rubryki.

· 01. Rodzaj wniosku

· 03. Dane wnioskodawcy

o 3. PESEL

o 4. NIP

o 5. REGON

o 6. Nazwisko

o 7. Imię pierwsze

o 15. Oświadczenia

· 07. Nazwa skrócona

· 08. Data rozpoczęcia działalności

· 12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w…

      o Zakład Ubezpieczeń Społecznych

      o Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o Jestem ubezpieczony za granicą

· 15. Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

o 15.1. Data wznowienia

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

 • OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + ważny dowód osobisty lub ważny paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym  za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
 • przez pełnomocnika lub prokurenta. Opublikowanie za pośrednictwem teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Wraz z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku, prokurencie przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurenta przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę.
  1. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
  2. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 1. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 2. Zmiana publikowana jest na wpisie zazwyczaj po paru minutach.
 3. Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aktualizację wpisu należy zgłosić w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany.
 2. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
  - w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN
 3. W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG należy w rubryce 01. (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2 i wpisać datę zmiany. Podstawowe pola jakie należy uzupełnić przy każdej zmianie pokazane są na wzorze. Na wniosku wskazuje się tylko nowe dane, nie należy powtarzać wcześniejszych zgłoszeń. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy następuje poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola. Następnie należy wprowadzić nowe dane.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.U z 2020 r. poz.2296)

 Lista kodów PKD zawierająca informacje o powiązaniach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

Załączniki: