Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacja publiczna

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska | wersja archiwalna

Informacja publiczna

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest:

  • na wniosek (art. 10 ust. 1),
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ust. 1,2 ).

Jeżeli ww. informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni to podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udzielenia informacji publicznej może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w drodze decyzji (art. 16). Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2 pkt. 1).
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lp.

Numer złożonego w UM pisma

Numer wniosku pod którym został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wniosków

Data wpływu wniosku

Opis przedmiotu wniosku

Zanonimizowana treść wniosku

Nazwa komórki wiodącej odpowiedzialnej za udzielenie odpowiedzi

Termin wyznaczony do odpowiedzi

Data odpowiedzi

Zanonimizowana treść odpowiedzi

Forma odpowiedzi

Uwagi

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: