Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Wydział Finansowy

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski

Nr ogłoszenia: 16/2017

Identyfikator: 16/2017

Informacje dodatkowe:

Urząd Miejski w Ostródzie

ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1202 z późn. zm)

 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ogłasza nabór kandydatów

na wolne  stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

w REFERACIE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

 1. wymagania niezbędne:

 

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)  brak  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  wykształcenie wyższe

lub

wykształcenie średnie i 3-letni staż pracy w księgowości,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia,

7) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy

    o samorządzie gminnym.

 

 1. wymagania dodatkowe:

 

1) dobra znajomość obsługi komputera, biegła obsługa programów Word, Excel,

2)  znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności

     przepisów o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej       

     jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych, ustawy o                        

     samorządzie  gminnym , o pracownikach  samorządowych, przepisów dotyczących    

     sprawozdawczości budżetowej i finansowej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie

     dyscypliny finansów  publicznych,       

3) znajomość programu PUMA  autorstwa firmy ZETO.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji

      gospodarczych i finansowych oraz zgodności ich z planem finansowym,

2)  prowadzenie ewidencji księgowej wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miejskiego

     w Ostródzie jako jednostki budżetowej w programie Finanse i Księgowość autorstwa firmy

     ZETO,

3)  wstępna kontrola dowodów księgowych pod względem formalno- rachunkowym,

4) bieżące księgowanie wydatków,

5)  ewidencja zaangażowania w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz

     uzgadnianie z planem i wykonaniem w budżecie,

6)  bieżąca kontrola prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych w stosunku do planowanych

     oraz ich zaangażowanie,

7) bieżąca analiza i kontrola kont rozrachunkowych(analiza rozrachunków z kontrahentem),

    przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnianie powstałych różnic.

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

            1) pełen wymiar czasu pracy,

            2) praca z wykorzystaniem monitora komputerowego,

            3) praca administracyjno- biurowa,

            4) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych

              i szkodliwych warunków

 

 1.  Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 

W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Ostródzie wynosił ponad 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) podanie(list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu

3) CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje  i umiejętności zawodowe kandydata,

7) w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,

8) podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe,

9) podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na  stanowisku objętym naborem,

10) podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

11) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ,z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada .2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1202 z późn. zm.)”,

12) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną

 

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata. Inne dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez kandydata.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Termin:

2017-10-23

 

 1. Sposób, miejsce:

 

Dokumenty, o których mowa w części V ogłoszenia, należy przesłać w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs  na  stanowisko Podinspektora ds. Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim  w Ostródzie ”, na adres URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE, ul . ADAMA MICKIEWICZA 24, 14 – 100  OSTRÓDA

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii (parter, pokój 119).

 

 1. Informacje dodatkowe:
   

Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Ostróda, która dokona analizy dostarczonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności, kompletności, zawartości i formy dokumentów z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów Komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze. Listę wytypowanych najlepszych kandydatów przedstawi Burmistrzowi Miasta celem zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu, otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.

 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów oraz przedstawienie aktualnego „zapytania o udzielenie informacji osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (ww.bip.ostroda.pl).

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone  do jego akt osobowych .

Dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata . Po upływie tego terminu, dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie  zniszczone. Dokumenty  aplikacyjne można odebrać po zakończeniu rekrutacji, w każdym czasie osobiście lub na pisemną prośbę mogą zostać odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  z tym zastrzeżeniem, że dokumenty najlepszych kandydatów wytypowanych przez Komisję, zostaną  wydane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

 

 

 

 

 

Ostróda, dnia 10.10.2017 r.    Burmistrz Miasta Ostróda Czesław Najmowicz