Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 • Naczelnik Wydziału
  Bożena Ratajczyk
 • Siedziba:
  Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1) nadzór działalności publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
  2) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników oświaty, 
  3) nadzór i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież, 
  4) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom i słuchaczom oraz dofinansowywania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 
  5) nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, 
  6) nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu pomocy społecznej, 
  7) nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
  8) współpraca, koordynowanie i wspieranie działań ostródzkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – między innymi za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych 

   10a. Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych należy w szczególności:
  1) współpraca z ostródzkimi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
  2) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz Rady w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
  3) przygotowywanie projektów umów i programów, w tym rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
 • Telefon kontaktowy:
  89 642-94-08
 • Godziny urzędowania:
  7:30 - 15:30

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW