Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 • Naczelnik Wydziału:
  Małgorzata Trzcińska
 • Siedziba:
  Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
  Do zakresu działania  Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej  należy w szczególności:
  1) prowadzenie spraw z zakresu ładu i planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz oddziaływania na środowisko,
  2) prowadzenie spraw z zakresu sporządzania i aktualizacji studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów   zagospodarowania przestrzennego,
  3) inwentaryzowanie mienia komunalnego,
  4) prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic, placów i numeracji nieruchomości oraz nadawania numeracji porządkowej budynkom i nieruchomościom,
  5) gospodarowanie mieniem komunalnym oraz prowadzenie spraw związanych z  własnością mienia komunalnego,
  6) prowadzenie spraw z zakresu przekształceń własnościowych, sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad gospodarką komunalną, w tym działalnością spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego,
  7) prowadzenie spraw związanych z produkcją rolną i leśną na terenie Miasta Ostródy.
 • Telefon kontaktowy:
  89 642-94-23
 • Godziny urzędowania:
  7:30 - 15:30