Wersja obowiązująca z dnia

Interpelacja Agnieszki Karłowicz Radnej Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie gromadzenia materiału ziemnego na ul. Mazurskiej w Ostródzie mogącego negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 (BOR.0003.47.2023)

Załączniki