Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2023 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „OSTRÓDA – JAK MALOWANA”

Załączniki