Wersja nieobowiązująca z dnia

Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: założenie, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka, Anita Titz
 

Miejsce załatwiania:
Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej
pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:
89-642-94-55,89-642-94-85

Adres e-mail:
um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:
Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej
pokój Nr 105

Sposób załatwienia
Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis lub zmianę wpisu do CEIDG:

 • elektronicznie na stronie Biznes.gov.pl  - wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 • wypełnić wniosek online i złożyć go w urzędzie - złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem Biznes.gov.pl  wymaga wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po numerze wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie.
 • wypełnić wniosek przez telefon i złożyć go w urzędzie - wniosek CEIDG-1 można wypełnić również przez telefon. W tym celu należy skontaktować się z infolinią Centrum Pomocy Przedsiębiorcy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32) i wspólnie z konsultantem wypełnić wniosek.  Po rozmowie, wysyłany jest SMS z numerem wniosku, który jest wnioskiem roboczym i wymaga wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po numerze wniosku, drukuje  i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie.
 • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy – wniosek CEIDG-1 można złożyć w formie papierowej w urzędzie. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
 • przez pełnomocnika- wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Można też ustanowić pełnomocnika w CEIDG.
 • wysłać listem poleconym- wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Na podstawie złożonego wniosku publikowana jest na stronie ministra właściwego   do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl zmiana wpisu, którą można w każdej chwili wydrukować.
Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji. Dokonane we wpisie zmiany widoczne są w zakładce „Historia wpisu”.
Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • karta pobytu, o ile posiada

Termin załatwiania:
Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia  ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 • Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • Wniosek CEIDG-1 o zmianę lub o  wpis można wypełnić i złożyć na stronie  Biznes.gov.pl. W razie problemów związanych   z wypełnieniem wniosku można skontaktować się z konsultantem  w Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aby wysłać i podpisać wniosek CEIDG-1 przez internet należy:

 • założyć profil zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz;
 • założyć konto w Biznes.gov.pl , zobacz instrukcję zakładania konta w systemie CEIDG;
 • aktywować konto (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej);
 • zalogować się i przygotować wniosek, zobacz instrukcję logowania oraz złożenia wniosku do systemu CEIDG;
 • podpisać i wysłać wniosek.

Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.
 
Informacje dodatkowe:

 1. Aktualizację wpisu należy zgłosić w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany.
 2. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia  i wykreślenia działalności;
  • w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
  • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW
  • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB
  • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC
  • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN
 3. W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG należy w rubryce 01. (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2 i wpisać datę zmiany. Podstawowe pola jakie należy uzupełnić przy każdej zmianie pokazane  są na wzorze. Na wniosku wskazuje się tylko nowe dane, nie należy powtarzać wcześniejszych zgłoszeń. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy następuje poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola. Następnie należy wprowadzić nowe dane.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.U z 2022 r. poz.541 ze zm.)

 Lista kodów PKD zawierająca informacje o powiązaniach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych - link
Załączniki:
Dokumenty obowiązujące od 11.12.2021 r.
 


    Instrukcja rejestracji i logowania w serwisie biznes.gov.pl

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.