Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy

Termin załatwienia: Wykreślenie wpisu jest dokonane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Ostródzie; Stanowisko d/s gospodarki komunalnej; tel. (089) 642-94-33, pok. nr 307. Adres e-mail:um@um.ostroda.pl
Sposób załatwienia sprawy:

  • Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
  • Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wykreślenie z rejestru powinien zawierać:

  • Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • Numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • Numer rejestrowy (numer wpisu).

Miejsce odbioru: Urząd Miejski w Ostródzie; Stanowisko d/s gospodarki komunalnej; tel. (089) 642-94-33, pok. nr 307.

Druk do pobrania: Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej (do pobrania załącznik)

Czas realizacji: Wykreślenie wpisu jest dokonane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty: Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi: Zgodnie z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Ostróda, wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze. zm.).

2.Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

Załączniki: