Wersja obowiązująca z dnia

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy

Termin załatwienia: Wykreślenie wpisu jest dokonane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia:
Urząd Miejski w Ostródzie; Stanowisko ds. gospodarki komunalnej; tel. (089) 642-94-33, pok. nr 307, adres e-mail:um@um-ostroda.pl

Sposób załatwienia sprawy:
⦁    Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
⦁    Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej
Wniosek o wykreślenie z rejestru powinien zawierać:
⦁    Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
⦁    Numer identyfikacji podatkowej NIP,
⦁    Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
⦁    Numer rejestrowy (numer wpisu).

Miejsce odbioru: Urząd Miejski w Ostródzie; Stanowisko d/s gospodarki komunalnej; tel. (089) 642-94-33, pok. nr 307.
Druk do pobrania: Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej (do pobrania załącznik)
Czas realizacji: Wykreślenie wpisu jest dokonane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty: Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi: Zgodnie z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Ostróda, wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1439).
2.Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorców (Dz. U. Z 2020 r., poz. 2296).
 

 

Załączniki