Wersja nieobowiązująca z dnia

Petycje 2018

 Lp.

 Scan petycji

 Data złożenia

 Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

 Uwagi

 1.

Załącznik scan petycji 1

05.04.2018 Rada Rodziców i Rodzice Uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez właściwy Wydział merytoryczny

W odpowiedzi na skierowaną petycję poinformowano zainteresowanych, że w myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 671), warunkiem utworzenia oddziału sportowego w szkole jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego. W związku ze zwiększającą się liczbą uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie spowodowaną zmianą ustroju szkolnego, placówka ta w roku szkolnym 2018/2019 ma ograniczone możliwości organizacji szkolenia sportowego, które winno być realizowane w takich oddziałach na podstawie odpowiednich programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Nadmieniono ponadto, że uczniowie kl. IV uzdolnieni sportowo będą mogli w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych zorganizowanych przez tę placówkę w ramach SKS. W tym celu Gmina Miejska Ostróda zapewniła możliwość realizacji takich zajęć w wymiarze, po 2 godz. dla dziewcząt i chłopców, co – razem z 4 godz. obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego – daje 6 godz. aktywności fizycznej tygodniowo.

 

           

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.