Wersja obowiązująca z dnia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalnosci charytatywnej: Zadanie Nr 1 prowadzenie w latach 2018-2020 jadłodajni i noclegowni w Ostródzie, Zadanie Nr 2 zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" w Ostródzie, Zadanie Nr 3 Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Ostródzie

Ogłoszenie

Zadanie Nr 1 prowadzenie w latach 2018-2020 jadłodajni i noclegowni w Ostródzie,

Zadanie Nr 2 zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" w Ostródzie,

Zadanie Nr 3 Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Ostródzie

Załącznik Nr 1 - wzór oferty

Załącznik Nr 2  - karta oceny merytorycznej

Załącznik Nr 3 - tryb powołania i działania komisji

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert