Wersja obowiązująca z dnia

Otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2017: Prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży- piłka ręczna.

OGŁOSZENIE 

      Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w zw. z Uchwałą Nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, art. 4 ¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2017:

 Prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży- piłka ręczna.

 Kwota dotacji: 18.000 zł /słownie: osiemnaście tysięcy złotych/.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 27.06.2017 r. (do godz. 15.30) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie na wskazany adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2017 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, o godz. 8.00.

Opis zadania publicznego, wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji poszczególnego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert - zawarte są w specyfikacjach zadań, które udostępniono
na stronach internetowych:

1) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda

http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/749/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych.html (zakładka => organizacje pozarządowe => konkursy ofert na realizację zadań publicznych)

2) Gminy Miejskiej Ostróda

http://ostroda.pl/ (zakładka => komunikaty i ogłoszenia)

      Wzory druków konkursowych oraz specyfikacje poszczególnych zadań publicznych, dostępne są ponadto w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Olsztyńska 2 (pokój nr 209 , w godz. 7.30-15.30).

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Czesław Najmowicz

Ostróda, dnia 2 czerwca 2017 r.

Pliki do pobrania:

 

-Wzór oferty realizacji zadania publicznego;

-Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego; 

-Ramowy wzór umowy na realizację zadania publicznego;

- Karta oceny merytorycznej oferty;

- Specyfikacja- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.