Wersja obowiązująca z dnia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2017 r. w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r

OGŁOSZENIE 

      Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w zw. z Uchwałą Nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, art. 4 ¹ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.), art. 2 pkt 1,2,3 i art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY

ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego na 2017 r. w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w ramach następujących zadań:

  1. Świadczenie z zakresu pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików- planowane środki finansowe na realizację zadania: 2 000 zł
  2. Świadczenie z zakresu pogłębionej terapii dla współuzależnionych – planowane środki finansowe na realizację zadania: 6 000 zł
  3. Świadczenie z zakresu zapobiegania nawrotom choroby- uzależnienie od narkotyków i alkoholu ,,Nawroty” – planowane środki finansowe na realizację zadania:  5 000 zł
  4. Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie -planowane środki finansowe na realizację zadania: 500 zł
  5. Prowadzenie grupy terapeutyczno-edukacyjnej dla ofiar przemocy w rodzinie –planowane środki finansowe na realizację zadania: 3 500 zł
  6. Pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych od alkoholu-planowane środki finansowe na realizację zadania: 3 000 zł

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 22.06.2017 r. (do godz. 15.30) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie na wskazany adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2017 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, o godz. 8.00.

Opis zadania publicznego, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji  zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert - zawarte są w specyfikacjach zadania , które udostępniono na stronach internetowych:

1) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda

http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/749/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych.html (zakładka => organizacje pozarządowe => konkursy ofert na realizację zadań publicznych)

2) Gminy Miejskiej Ostróda

http://ostroda.pl/ (zakładka => komunikaty i ogłoszenia)

      Wzory druków konkursowych oraz specyfikacje poszczególnych zadań publicznych, dostępne są ponadto w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Olsztyńska 2 (pokój nr 209 , w godz. 7.30-15.30).                    

Burmistrz Miasta Ostródy

Czesław Najmowicz

Ostróda, dnia 30 maja 2017 r.

Pliki do pobrania:

-Wzór oferty realizacji zadania publicznego;

-Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego; 

-Ramowy wzór umowy na realizację zadania publicznego;

- Karta oceny merytorycznej oferty;

- Specyfikacja- Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 31.5.2017 r.