Wersja nieobowiązująca z dnia

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Rezygnacja / wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Termin załatwienia:

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 14 dni

 Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka

Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-54

Adres e-mail:

a.gestwicka@um.ostroda.pl, pietkiewicz@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

Wymagane dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę formularz wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- opłata za wydanie decyzji

Opłaty:

  1.  za wydanie decyzji - 10 zł
  2.  za ustanowienie pełnomocnika – 17 zł*

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa: poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie ( kasa czynna: poniedziałek 9.00-15.30, wtorek – piątek 8.00-13.30 ) lub na rachunek bankowy Urzędu

BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Uwaga
Rezygnacja/wygaśnięcie zezwoleń może nastąpić z powodu:

  • końca terminu ważności zezwolenia;
  • likwidacji punktu sprzedaży;
  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
  • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
  • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do 31 stycznia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. , poz. 487 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2018, poz. 1044 ze zm.).

Załączniki:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.