Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Dowód po raz pierwszy

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Beata Wiśniewska

Miejsce załatwienia

 Urząd Miejski

Wydział Spraw Obywatelskich

pokój nr 103

w godzinach: poniedziałek - piątek 7,30-15,30

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Dowód po raz pierwszy

Dowód osobisty to dokument , który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel,który mieszka w Polsce musi mieć dowód osobisty.

Dowód osobisty może mieć też osoba,która nie ma jeszcze 18 lata chce podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu , na przykład kraje strefy Schengen,Albania,Czarnogóra.

 

Sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego:e-PUAP. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego składa rodzic,opiekun prawny lub kurator. Dziecko,które ukończyło 5 lat musi być obecne przy składaniu wniosku o dowód osobisty a w przypadku złożenia dokumentu elektronicznego przy odbiorze dowodu osobistego.

 

Certyfikaty w  e-dowodzie :

• certyfikat , która pozwala uwierzytelnić w usługach online ma osoba , która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona.

By użyć certyfikatu potrzeba 4 -cyfrowego kodu PIN 1.

• certyfikat,który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym może mieć osoba pełnoletnia oraz która skończyła 13 lat ale o taki certyfikat wnioskuje rodzic i z podpisu może korzystać właściciel dowodu gdy ukończy 18 lat.

By użyć certyfikatu potrzeba 6-cyfrowego kodu PIN 2.

• certyfikat potwierdzenia obecności jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie.

By użyć certyfikatu nie potrzebujesz żadnego kodu PIN.

• certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie.

 

Dowód osobisty(e-dowód) jest ważny :

• 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,

• 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

 

 

Miejsce odbioru

W siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek

Wymagane Dokumenty

1. fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występuj przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4 ustawy.
2. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowe powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

brak

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2020, poz. 332.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2020 poz. 31)
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r..,  poz. 346)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400 ze zm).