Wersja obowiązująca z dnia

Dowód po raz pierwszy

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Beata Wiśniewska

Magdalena Kosecka

Miejsce załatwienia

 Urząd Miejski

Wydział Spraw Obywatelskich

pokój nr 104

w godzinach: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

89-642-94-54

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Dowód po raz pierwszy

 

Dowód osobisty to dokument , który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce musi mieć dowód osobisty.

Dowód osobisty może mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lata chce podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu , na przykład kraje strefy Schengen,Albania,Czarnogóra.

 Sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej ponieważ nowy wzór zawiera odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu.  Jedynie dla dzieci które nie ukończyły 12 roku życia wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w formie dokumentu elektronicznego:e-PUAP   Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Dziecko, które ukończyło 5 lat musi być obecne przy składaniu wniosku o dowód osobisty a w przypadku złożenia dokumentu elektronicznego przy odbiorze dowodu osobistego.

 Certyfikaty w  e-dowodzie :

• certyfikat , która pozwala uwierzytelnić w usługach online ma osoba , która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona.

By użyć certyfikatu potrzeba 4 -cyfrowego kodu PIN 1.

• certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym może mieć osoba pełnoletnia oraz która skończyła 13 lat ale o taki certyfikat wnioskuje rodzic i z podpisu może korzystać właściciel dowodu gdy ukończy 18 lat.

By użyć certyfikatu potrzeba 6-cyfrowego kodu PIN 2.

• certyfikat potwierdzenia obecności jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie.

By użyć certyfikatu nie potrzebujesz żadnego kodu PIN.

• certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie.

 Dowód osobisty(e-dowód) jest ważny :

• 10 lat – dla osób, które ukończyły 12 rok życia,

• 5 lat – dla osób do 12 roku życia,

• 12 miesięcy – dla osób, od których pobranie odcisków palców jest chwilowo fizycznie niemożliwe

  CZY TWÓJ DOWÓD JEST GOTOWY - SPRAWDŹ

Miejsce odbioru

W siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek bądź w wyjątkowych przypadkach spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inna niedającą się pokonać przeszkodą dowód osobisty odbierzesz w miejscu pobytu za pośrednictwem mobilnej stacji urzędnika.

Wymagane Dokumenty

1. fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  (wyjątkiem jest zdjęcie z nakryciem głowy o ile osoba na zdjęciu uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku) i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występuj przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4ustawy.
2. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowe powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

brak

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 671.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2021 r. poz. 1865)
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 2070 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431).

 

Załączniki