Wersja nieobowiązująca z dnia

Dowód po raz pierwszy

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Beata Wiśniewska

Miejsce załatwienia

 Urząd Miejski
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 103
w godzinach: poniedziałek - piątek 7,30-15,30

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

Adres e-mail

beata.wisniewska@um.ostroda.pl

       Dowód po raz pierwszy

 

Dowód osobisty to dokument , który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel,który mieszka w Polsce musi mieć dowód osobisty.

Dowód osobisty może mieć też osoba,która nie ma jeszcze 18 lata chce podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu , na przykład kraje strefy Schengen,Albania,Czarnogóra.

 

Sposób załatwienia

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego: cu.warmia.mazury.p(http://cu.warmi.mazury.pl) elektroniczna skrzynka podawcza na platformie „Cyfrowy Urząd(http://cu.warmia.mazury.pl)” Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego składa rodzic,opiekun prawny lub kurator. Dziecko,które ukończyło 5 lat musi być obecne przy składaniu wniosku o dowód osobisty a w przypadku złożenia dokumentu elektronicznego przy odbiorze dowodu osobistego.

 

Certyfikaty w  e-dowodzie :

certyfikat , która pozwala uwierzytelnić w usługach online ma osoba , która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona.

By użyć certyfikatu potrzeba 4 -cyfrowego kodu PIN 1.

certyfikat,który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym może mieć osoba pełnoletnia oraz która skończyła 13 lat ale o taki certyfikat wnioskuje rodzic                i z podpisu może korzystać właściciel dowodu gdy ukończy 18 lat.

By użyć certyfikatu potrzeba 6-cyfrowego kodu PIN 2.

certyfikat potwierdzenia obecności jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie.

By użyć certyfikatu nie potrzebujesz żadnego kodu PIN.

certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie.

 

Dowód osobisty(e-dowód) jest ważny :

10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,

5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

 

Miejsce odbioru

W siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek

Wymagane Dokumenty

1. fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występuj przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4 ustawy.
2. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowe powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

brak

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2017. poz. 1464. ze zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. Z 2015 r. poz. 212 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. O informatyzacji działalnosci podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r.,  poz. 570 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400)