Wersja nieobowiązująca z dnia

Dowód po raz pierwszy

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Beata Wiśniewska

Miejsce załatwienia

 Urząd Miejski
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 103
w godzinach: poniedziałek - piątek 7,30-15,30

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

Adres e-mail

beata.wisniewska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1.Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
2. Wniosek o ubieganie się o dowód osobisty dla osoby niepełnoletniej składa jeden z rodziców lub opiekun prawny wraz z dzieckie, które ukończyło 5 rok życia.

3.Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w siedzibie organu dowolnej gminy 
4.Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy
5.Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
6
. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
7. w formie dokumentu elektronicznego  cu.warmia.mazury.p elektroniczna skrzynka podawcza na platformie "CYFROWY URZĄD".

Miejsce odbioru

W siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek

Wymagane Dokumenty

1. fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występuj przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4 ustawy.
2. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowe powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

brak

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2017. poz. 1464. ze zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. Z 2015 r. poz. 212 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. O informatyzacji działalnosci podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r.,  poz. 570 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400)